Kennisdomeinen

Inleiding

Het museum heeft een collectiebeleidsplan en daarin worden vier kennisdomeinen onderscheiden: Nabije Oosten, Egypte, Klassieke Wereld en Middeleeuwen.  Kennisdomeinen hebben de vakgebieden die met de collecties kunnen worden bediend als uitgangspunt. Het is dus geen hiërarchische of systematische indeling, maar een pragmatische benadering om het gebruik van de collecties voor onderwijs en wetenschap, digitale bibliotheek en museum en een bredere publieksgroep zoveel mogelijk te stimuleren.

De kennisdomeinen zijn niet direct gerelateerd aan kwantitatieve of kwalitatieve aspecten van de betreffende collecties, maar aan de mate van activiteit die op de verschillende gebieden, voor onderwijs en onderzoek en op museaal en representatief gebied, mogelijk en gewenst is. De aan kennisdomeinen verbonden formatie van conservatoren is idealiter vooral afhankelijk van de mate van activiteit. Om de beoogde gebruikers van de collecties over de gehele breedte van de beleidsterreinen van UvA Erfgoed goed te kunnen bedienen, moeten de collecties steeds meer vanuit dat perspectief benaderd worden. Door een indeling in kennisdomeinen is een eerste grote stap in die richting gezet.

Naar een dynamische collectiepresentatie

Het museum presenteert de fascinerende culturen van de oudheid in relatie tot de hedendaagse Europese cultuur en zet aan tot reflectie. We zijn bezig met een vernieuwing die moet leiden tot een dynamische collectiepresentatie. Hiermee willen we maken we duidelijk maken dat ideeën en inzichten over de culturen van de oudheid voortdurend in beweging zijn.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

19 oktober 2015