Steunfonds

De doelstelling van de Stichting Steunfonds Allard Pierson Museum (SSAPM) is het steun verlenen aan het Allard Pierson Museum in de meest ruime zin van het woord. In het bijzonder gaat het daarbij om het bevorderen van een grotere bekendheid, het verlenen van financiële steun ten behoeve van de instandhouding, uitbreiding en presentatie van de collectie van het Allard Pierson Museum, het doen verrichten van archeologisch onderzoek en het verlenen van steun voor de uitgaven in de Allard Pierson Series en andere uitgaven van het museum.

Wervingsbeleid

Het steunfonds wil de steun voor het APM op de volgende manieren gaan genereren:

  • het maken van een wervende folder waarin voorbeelden van schenken worden toegelicht

  • vormen van een comité van aanbeveling
  • werving bij notarissen, bedrijven en instellingen, via folder
  • het maken van een website met daarop de doelstellingen en de resultaten van de ondersteunde projecten
  • afstemming en samenwerking met de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Terugblik en stand van zaken

In het verleden heeft de stichting met name een bijdrage geleverd aan de herinrichting van het APM in de jaren 1989-1991 en daarna met name aan de publicaties en onderzoek.

Het steunfonds APM zal zich de komende jaren richten op de vernieuwing van het Allard Pierson Museum. Dit heeft betrekking op de vernieuwing van het fysieke museum waarbij een herschikking van het gebouw, het herinrichten van de vaste opstelling en het verbeteren van de museumfaciliteiten voorop staan. Als eerste is het project Vernieuwing APM nu al opgepakt en voor dit project werd in 2011 een masterplan gepubliceerd.

Vernieuwing APM

Sinds de opening in 1976 zijn belangrijke delen van de vaste opstelling van het Allard Pierson Museum (APM) niet meer vernieuwd en door de beperkte middelen van de afgelopen decennia is de noodzakelijke vernieuwing van inrichting en gebouw telkens vooruitgeschoven. Dit verklaart de lang bestaande wens en de gevoelde noodzaak om het APM grondig te actualiseren en te komen tot een herinrichting.

Daarnaast is het APM aan een bouwkundige renovatie toe. Daartoe is onlangs een bouwtechnisch onderzoek gedaan, Bij ongewijzigd beleid zullen de onderdelen die gerenoveerd dienen te worden, de komende 10 jaar worden aangepakt, in volgorde van urgentie.

Beide operaties - bouwtechnisch onderhoud en geplande vernieuwing - staan op dit moment los van elkaar maar moeten gaan samengevallen in de komende jaren.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

3 maart 2017